Privacy policy

Wij hechten veel belang aan uw recht op privacy en doen alle inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de nationale uitvoeringswetgeving.

 

In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens zullen verwerken, op welke rechtsgrond wij deze verwerking baseren, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 1.     Wie zijn wij?

 

Media-Architect BVBA is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, gevestigd te Prekersstraat 33, 2000 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0643.973.595 (“Media-Architect”).

 

Media-Architect is een communicatiebureau. In het kader van onze activiteiten, verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij anderszins persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kwalificeren wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ met betrekking tot deze persoonsgegevens.

 

Artikel 2.     Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

 

In het kader van onze activiteiten, kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van klanten, prospecten en hun medewerkers of aangestelden, van bezoekers van onze website, van personen die zich inschrijven op onze elektronische mailings, van personen die hun visitekaartje of anderszins hun contactgegevens aan ons verstrekken, en van personen die per e-mail of anderszins contact met ons opnemen.

 

Artikel 3.     Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Wij kunnen van u onderstaande persoonsgegevens verzamelen, voor zover deze gegevens relevant zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze nodig hebben zoals uiteengezet in Titel 4 hieronder.  Telkens wanneer bepaalde gegevens verplicht in te vullen zijn, en andere gegevens slechts optioneel, zal dit duidelijk worden aangegeven, zodat u kan kiezen om ons uw persoonsgegevens te verstrekken of niet.

 

Identificatie- en contactgegevens Persoonlijke identificatiegegevens: naam, bedrijfsnaam, adres, telefoon/gsm-nummer, e-mailadres, BTW nummer
 Elektronische identificatiegegevens: IP-adressen, informatie die via cookies verzameld wordt (lees ons Cookiebeleid)
Financiële bijzonderheden Identificatie- en bankrekeningnummers
Financiële transacties: bedragen die u moet betalen en heeft betaald, overzicht van de betalingen, enz.
Overeenkomsten en schikkingen
Beroep en betrekkingBedrijf of organisatie, BTW-nummer, functie
AndereOpt-in / opt-out voor elektronische mailings
 Andere gegevens die u zelf meedeelt

 

 

Artikel 4.     Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond baseren wij deze verwerking?

 

Wij kunnen voormelde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Voor klanten- en leveranciersbeheer;
 • Om offertes op te maken voor potentiële klanten;
 • Voor het beheer van (facturatie-)geschillen en claims;
 • Voor het beheer en de optimalisatie van onze website;
 • Voor het verbeteren van onze algemene en gepersonaliseerde dienstverlening;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;
 • Voor de detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen;
 • Voor marketingdoeleinden, voor het voeren van relevante advertenties via Google, social media (Facebook, Instagram, Pinterest en Linkedin) en voor onze elektronische nieuwsbrief (indien u zich hierop heeft ingeschreven);

 

Voor uw volledige informatie, kan u hieronder de voor deze verwerkingen relevante rechtsgronden terugvinden:

 • De verwerking van persoonsgegevens voor het leveren van diensten aan klanten en voor de opvolging van verkopen en facturatie baseren wij op twee rechtsgronden. Wanneer de klant een natuurlijke persoon is, baseren wij deze verwerking op de noodzaak voor de uitvoering van overeenkomst die wij met de betrokkene hebben gesloten. Indien de klant een rechtspersoon is, baseren wij dit op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen voor de uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst (die niet de betrokkene is).
 • De verwerking van persoonsgegevens voor elektronische direct marketing doeleinden (het versturen van onze elektronische nieuwsbrief) baseren wij op uw opt-in toestemming. Enkel wanneer u ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven dat u onze elektronische nieuwsbrief graag wenst te ontvangen (u bent hierin volledig vrij), zullen wij u hiervoor registreren.

Weet dat u op ieder moment het recht heeft om uw toestemming opnieuw in te trekken, zonder dat wij hiervoor enige kost aanrekenen en zonder dat dit voor u negatieve gevolgen heeft. U kunt dit doen via de opt-out link opgenomen in elk van onze marketing e-mails of door een e-mail te sturen aan info@eventmarket.be.

 • In alle andere gevallen, baseren wij de verwerking van persoonsgegevens op de noodzaak voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen (met name ons belang om prospecten en mogelijke klanten te contacteren, om vragen te behandelen, om onze business te promoten in het algemeen, zowel online als offline, om onze contacten te onderhouden, enzovoort).

 

Artikel 5.     Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan volgende partijen:

 • Onze dienstverleners die als ‘verwerkers’ voor ons optreden zoals [IT dienstverleners, PR/marketing dienstverleners die voor ons mailingcampagnes organiseren, vertaalbureaus].
 • Onze professionele adviseurs zoals externe advocatenkantoren en boekhouders.
 • Overheidsinstanties zoals politiediensten en het gerecht.

Opgelet: deze lijst is niet exhaustief. Er kunnen andere gevallen zijn waarbij we andere partijen moeten informeren om onze diensten zo effectief mogelijk te kunnen leveren.

Bij doorgiften aan derde partijen, zorgen wij er steeds voor dat wij passende beschermingsmaatregelen nemen. Waar nodig zullen wij bijvoorbeeld een overeenkomst inzake doorgifte of een verwerkersovereenkomst sluiten, waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte.

 

Artikel 6.     Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven).

Voor het verlenen van diensten aan onze klanten bewaren wij relevante persoonsgegevens ten minste tien jaar na beëindiging van onze klantenrelatie.

Alle persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden zullen bijgehouden worden tot het moment dat u ons laat weten dat u onze mailings niet langer wenst te ontvangen of het erop lijkt dat uw e-mailadres niet langer in gebruik is.

Wat de gegevens betreft van bezoekers van onze website, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid dat u hier kan terugvinden.

Meer informatie over onze bewaartermijnen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

 

Artikel 7.     Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd.

Wij beschermen uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging, of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

 

Artikel 8.     Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

 

Binnen de grenzen gedefinieerd in de artikelen 15-22 van de AVG, heeft u de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: u heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen over of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie te ontvangen van die gegevens.
 • Recht op verbetering: u heeft het recht om een verbetering te verkrijgen van uw persoonsgegevens of om te vragen dat wij uw persoonsgegevens vervolledigen wanneer u merkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens van u verwerken.
 • Recht op verwijdering (‘recht om vergeten te worden’): U heeft in bepaalde specifieke gevallen het recht om gegevenswissing te verkrijgen.
 • Recht op beperking: U heeft het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.
 • Recht van bezwaar: U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • Recht van bezwaar tegen direct marketing: U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Dit recht is absoluut – wij zullen hier dan ook steeds gevolg aan geven.

Indien u van geen enkele onderneming nog direct marketing via telefoon wenst te ontvangen, kan u uw telefoonnummer toevoegen aan de Bel-me-niet-meer Lijst (www.dncm.be). Indien u via de post geen direct marketing meer wenst te ontvangen, kan u uw gegevens toevoegen aan de Robinson Lijst (www.robinsonlist.be). Wij houden steeds met beide lijsten rekening in onze direct marketing campagnes.

U kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@eventmarket.be, of in geval van het recht van bezwaar tegen direct marketing ook via de opt-out link opgenomen in onze marketing e-mails.

De uitoefening van deze rechten is in beginsel gratis. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.

Wij trachten steeds zo snel mogelijk te antwoorden op uw verzoeken of vragen. Het is mogelijk dat wij u eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te controleren.

Voor verdere informatie en advies over bovenstaande rechten verwijzen wij u naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Behalve voormelde rechten, heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kan de autoriteit bereiken via contact@apd-gba.be of per post op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

 

Artikel 9.     Wijzigingen van dit Privacybeleid

 

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit Privacybeleid te wijzigen. Wanneer we veranderingen aan het beleid publiceren, veranderen we de datum van de “laatste update” onderaan het document. De meest recente versie van dit Privacybeleid is te allen tijde beschikbaar op onze website.

 

Artikel 10.     Contact

 

Indien u vragen of bedenkingen zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u steeds contact met ons opnemen via info@media-architect.be.

Cookie policy

Wat zijn cookies?

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

We maken gebruik van 2 soorten cookies. Sessiecookies worden van uw apparaat verwijderd zodra uw browser wordt afgesloten. Tracking cookies volgen uw surfgedrag zodat we de website beter kunnen afstemmen op de behoeften van een terugkerende bezoeker.

Wat voor cookies gebruiken we?

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn vereist voor technische redenen om de site te laten functioneren in onze systemen en kunnen kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door uw zijn ingesteld, zoals het instellen van privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).

Functionele cookies

Met behulp van deze cookies kunnen we de functionaliteit verbeteren en onze gebruikers persoonlijker benaderen.

Analytische cookies

Deze cookies helpen ons om inzicht te krijgen in de manier waarop onze website gebruikt wordt en wat wij kunnen doen om de ervaringen van onze bezoekers te verbeteren.

Targeting en advertising cookies

Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden ingesteld. Deze bedrijven kunnen deze gegevens gebruiken om u relevante advertenties op andere websites te laten zien.

Media-Architect raadt aan om cookies te activeren op uw apparaat om een probleemloos bezoek te garanderen. Indien je deze toch wenst te blokkeren of te verwijderen, kan je hier terugvinden hoe je dit kan doen.

Wat als ik nog meer info wens?

Als je vragen hebt over ons gebruik van cookies, dan kun je ons een mailtje sturen naar info@media-architect.be